Przejdź do treści
Home » Nasza wizja » Bioróżnorodność

Bioróżnorodność

NASZA WIZJA

Odra jest bogata przyrodniczo. Jest ostoją bioróżnorodności, drożnym korytarzem ekologicznym, miejscem życia i migracji gatunków typowych dla rzek oraz ich dolin.

 • Przywracanie naturalnych siedlisk i związanych z nimi gatunków
  Rewitalizacja i ochrona naturalnych siedlisk przyniesie korzyści ekosystemom, rodzimym siedliskom i gatunkom, ograniczając i/lub eliminując ekspansję gatunków obcych i inwazyjnych.
 • Odbudowa i ochrona ekosystemów
  Obejmie również dostosowane użytkowanie gruntów, takie jak np. paludikultura na torfowiskach.
 • Monitoring bioróżnorodności
  Stały monitoring gatunków roślin i zwierząt dostarczy danych naukowych oraz stworzy możliwości badawcze, co przyciągnie inwestycje w badania i edukację.
 • Stworzenie warunków dla migracji ryb
  Udrożnienie dróg migracyjnych umożliwi powrót gatunkom tradycyjnie zamieszkującym Odrę, takim, jak certa, łosoś i jesiotr.
 • Dobre praktyki utrzymania rzek
  Prace utrzymaniowe prowadzone na Odrze i jej dopływach nie będą powodowały dalszej degradacji populacji gatunków i siedlisk typowych dla krajobrazu rzecznego.
 • Ochrona przyrody
  Sieć skutecznie zarządzanych obszarów chronionych różnego typu (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000 i inne) wzdłuż Odry zapewnia trwałą ochronę przyrody.
 • Zwiększenie bioróżnorodności i różnorodności krajobrazu rzecznego
  Dzięki tym zabiegom dolina Odry stanie się atrakcyjnym miejscem życia i pracy oraz celem turystyki i rekreacji.