Przejdź do treści
Home » Nasza wizja » Przyszłość Odry

Przyszłość Odry

NASZA WIZJA

Nasza wizja dla międzynarodowego dorzecza Odry

Odra wraz z dopływami jest w dobrym stanie ekologicznym. Przywrócone naturalne procesy rzeki,  jej zdolności samooczyszczania, łączność z doliną i obszarami zalewowymi pozwalają na powrót i/lub utrzymanie dobrego stanu rodzimych siedlisk oraz gatunków. Odzyskane dla rzek obszary zalewowe i zwiększona naturalna retencja w dorzeczu Odry, zwłaszcza na obszarach podmokłych w dolinie tej rzeki, redukują zagrożenie suszą i powodziami. Prowadzące czyste wody rzeka Odra i jej dopływy, a także ich bogate przyrodniczo doliny, są atrakcyjnymi i rozpoznawalnymi w Europie obszarami wypoczynku i rekreacji. Dynamiczny rozwój regionów nie odbywa się kosztem jakości środowiska, a wszelkie inwestycje i modernizacje istniejącej infrastruktury są neutralne dla środowiska lub prowadzą do poprawy jego jakości. Zdrowa rzeka i jej dolina pomagają okolicznym mieszkańcom łatwiej dostosowywać się do konsekwencji zmian klimatu.

Przedstawiona przez nas wizja dla międzynarodowego dorzecza Odry dzisiaj może wydawać się nierealna i naiwna. Jednak jest ona po prostu realizacją celów, które państwa członkowskie UE wyznaczyły dla rozwoju regionalnego za pomocą swoich przepisów, zobowiązań i zaleceń. Przepisy te obejmują Ramową Dyrektywę Wodną, Dyrektywę Siedliskową i Ptasią, Dyrektywę o Zarządzaniu Ryzykiem Powodziowym, Dyrektywę o Ocenie Oddziaływania na Środowisko, Strategię Bioróżnorodności UE oraz Politykę Zielonego Ładu.

Nasze organizacje wzywają rządy nadodrzańskich państw do wdrożenia istniejących przepisów, które doprowadzą do realizacji tych celów. Aby zrobić to skutecznie, konieczna jest współpraca międzynarodowa, dla której my jako Międzynarodowa Koalicja „Czas na Odrę” możemy stanowić przykład. Nasze cele zostały po raz pierwszy zaprezentowane na czesko-polsko-niemieckiej konferencji „Przyszłość Odry” we wrześniu 2023 r. w Criewen, w siedzibie Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry.