Przejdź do treści
Home » Nasza wizja » Dobre praktyki

Dobre praktyki

NASZA WIZJA

Wizja bez utopii – aktualne przykłady najlepszych praktyk w realizacji naszych celów

(CZ) Przywrócenie podmokłych łąk i terenów podmokłych – tereny zalewowe Koźmice w dorzeczu rzeki Opawy

Krajobraz doliny Opawy został kiedyś osuszony, a ziemia wyrównana w celu ułatwienia rolnictwa. Dziś, dzięki przywróceniu pierwotnego krajobrazu rzecznego, ponownie możemy znaleźć rozlewiska i kwitnące łąki, które są pożądanym domem zwłaszcza dla ptaków, płazów i roślin chronionych. Koźmickie rozlewiska znów działają jak gąbka: skutecznie zatrzymują wodę w krajobrazie. Pomagają nie tylko w porze suchej, ale także podczas wiosennych roztopów, opadów deszczu i ewentualnych powodzi. Ponadto mokradła skutecznie przyczyniają się do równowagi temperatur na danym obszarze. Poprzez stopniowe uwalnianie wody podmokłe łąki pomagają również utrzymać wilgoć w okresach suszy, nie tylko na terenach podmokłych, ale także w ich otoczeniu. Można tu również obserwować ptaki, takie jak czajka, błotniak stawowy lub błotniak łąkowy, liczne płazy i owady. Podmokłe łąki i mokradła przyczyniają się zatem do poprawy lokalnego krajobrazu kulturowego.

(CZ/PL) Przestrzeń dla rzeki – utworzenie obszaru chronionego Meandry Graniczne Odry

Utworzenie obszaru chronionego i wykupienie gruntów zagrożonych erozją rzeki, zapobiegło regulacji tego odcinka rzeki.

(PL) Odsunięcie obwałowań w dolinie Odry w rejonie Domaszkowa

Połączenie ochrony przyrody (przyłączenie obszarów zalewowych do reżimu rzeki i odtwarzanie lasów łęgowych) z poprawą bezpieczeństwa (ochrona przed powodzią). Odsunięcie 7 km obwałowań doprowadziło do odzyskania 600 ha terenów zalewowych, uzyskanie ok. 12 mln m3 dodatkowej retencji i umożliwienia regeneracji priorytetowego w UE siedliska – lasów łęgowych.

(DE) Ochrona terenów zalewowych doliny dolnej Odry

Zakrojony na szeroką skalę projekt ochrony przyrody o reprezentatywnym znaczeniu dla kraju, obejmujący wciąż w dużej mierze nienaruszony krajobraz zalewowy rzeki, który ma zostać zachowany w stanie zbliżonym do naturalnego i w razie potrzeby poddany dalszej renaturyzacji. W celu ochrony przyrody w Dolinie Dolnej Odry agencja realizująca projekt nabyła do tej pory ponad 3000 ha gruntów wartych ochrony w głównym obszarze projektu pasa nadbrzeżnego Odry, a także liczne obszary wymiany.