Przejdź do treści
Home » Nasza wizja » Czysta rzeka

Czysta rzeka

NASZA WIZJA

Odra prowadzi i zasila środowisko czystą wodą

 • Redukcja zanieczyszczeń
  Zastosowanie nowoczesnych technologii oczyszczania wód ściekowych i rygorystyczne regulacje emisyjne oraz wykluczenie bezpośrednich zrzutów wód zasolonych, w tym dołowych, przyczynią się do poprawy jakości wody w Odrze. To nie tylko korzyść ekologiczna, ale też ekonomiczna – czystsza woda rzek stanowi bowiem strategiczny zasób wody użytkowej i pitnej, a także wspiera rozwój regionów i turystyki.
 • Odbudowa naturalnych oczyszczalni
  Przywrócenie mokradeł, bagien, torfowisk i lasów łęgowych stworzy „naturalne oczyszczalnie”, obniżając koszty oczyszczania wody. Będzie to prowadzić do zatrzymania spadku różnorodności biologicznej na terenach podmokłych, a w niektórych wypadkach nawet do jej wzrostu i magazynowania w torfowiskach węgla organicznego. Doprowadzi to do spowolnienia spływu wody i/lub jej zatrzymywania oraz pozytywnie wpłynie na bilans wodny krajobrazu w całej zlewni. Dzięki temu poprawi się zasilanie wód gruntowych, a w szczególności złagodzone zostaną ryzyka i negatywne skutki suszy.
 • Łagodzenie erozji
  Działania na rzecz utrzymania starodrzewia, lasów wodochronnych i zalesiania zdegradowanych terenów w dorzeczu Odry ograniczą nadmierny spływ powierzchniowy i erozję gleb. Erozja wgłębna koryta Odry zostanie zatrzymana, a na jej środkowym biegu nawet odwrócona. Odbudowa dna Odry i podniesienie jej koryta doprowadzi do połączenia terenów zalewowych z reżimem rzeki, dzięki czemu w dolinie Odry będą mogły odradzać się typowe dla dolin rzecznych cenne przyrodniczo lasy łęgowe oraz zmiennowilgotne łąki trzęślicowe.
 • Zmiana zagospodarowania dorzecza Odry
  Ograniczenie stosowania pestycydów i nawozów, utworzenie strefy buforowej wzdłuż rzek, a na terenach zalewowych przywrócenie ekstensywnie wykorzystywanych trwałych użytków zielonych zajętych przez grunty orne sprawi, że jakość wody w Odrze i jej dopływach poprawi się.